Ogólne warunki i zasady


Artykuł 1. Definicje

Usługodawca: KAJTEK Polski Kraamzorg

Zleceniodawca: Każda osoba fizyczna lub prawna, która zleca KAJTEK Polski Kraamzorg organizowanie i
prowadzenie opieki poporodowej.

Opiekun(ka): Pracownik, który z ramienia KAJTEK Polski Kraamzorg świadczy usługi w zakresie opieki poporodowej.

Opieka poporodowa: Przez opiekę poporodową rozumie się min. doradztwo przed porodem, asystę podczas porodu, poradnictwo i pielgnację matki i dziecka, ocenę sytuacji matki i dziecka.

Klient: Osoba fizyczna, która faktycznie objęta jest opieką poporodową.

Artykuł 2. Zastosowanie

2.1 Ogólne warunki i zasady mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących świadczenia opieki poporodowej zawartych zarówno ustnie, jak i na piśmie między KAJTEK Polski Kraamzorg i zleceniodawcą lub jego prawnym następcą i wszystkich związanych z nimi działań prawnych usługodawcy i zleceniodawcy.
2.2 Zastosowanie innych ogólnych lub szczegółowych warunków i zasad może nastąpić jedynie, jeśli zostaną one zatwierdzone na piśmie przez KAJTEK Polski Kraamzorg.

Artykuł 3. Zawarcie umowy na opiekę poporodową

3.1 Umowa wchodzi w życie z chwilą  pisemnego potwierdzenia przez usługodawcę lub ubezpieczyciela otrzymania zgłoszenia.

Artykuł 4. Ceny

4.1 Koszty poszczególnych działań KAJTEK Polski Kraamzorg składają się z różnych składek godzinowych, które są określane na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych.
4.2 KAJTEK Polski Kraamzorg rozlicza osobno następujące działania: przyjęcie zgłoszenia, rozmowa kwalifikacyjna, asysta podczas porodu, godziny opieki poporodowej.

Artykuł 5. Wybór opiekuna(ki)

5.1 Świadczenie opieki poporodowej odbywa się zgodnie z warunkami układu zbiorowego pracy dot. domowej opieki zdrowotnej (CAO Kraamzorg). Świadczenie opieki ustalane jest również w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie na usługę.
5.2 KAJTEK Polski Kraamzorg zastrzega sobie prawo w niektórych przypadkach włączyć w świadczoną usługę opieki również stażystów i uczniów pod nadzorem opiekuna stażu.
5.3 Jeżeli świadczona opieka poporodowa nie spełnia oczekiwań zleceniodawcy, powinien on natychmiast poinformować o tym KAJTEK Polski Kraamzorg. W takiej sytuacji usługodawca podczas rozmowy ewaluacyjnej między klientem lub zleceniodawcą, opiekunem(ką) i KAJTEK Polski Kraamzorg podejmie starania, by znaleźć rozwiązanie problemu. Cena zawarta w umowie nie podlega zmianie. KAJTEK Polski Kraamzorg nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy opiekun(ka) okazuje się nie spełniać wymagań zleceniodawcy.

Artykuł 6. Rezygnacja z opieki poporodowej.

6.1 Rezygnacja z zamówionej opieki poporodowej może nastąpić jedynie na piśmie wysłanym listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
6.2 Rezygnacja z zamówionej opieki przed porodem może nastąpić tylko na podstawie wskazań potwierdzonych przez położną lub lekarza na piśmie. W takim wypadku zostaje pobrana opłata za rejestrację i rozmowę kwalifikacyjną (deklaracja kosztów we właściwej klientowi ubezpieczalni).
6.3 W sytuacji, gdy rezygnacja z opieki poporodowej nie odbywa się na podstawie wskazań medycznych, zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów anulowania umowy w wysokości:

€ 90,00 przy anulowaniu umowy przed rozmową zapoznawczą,€ 250,00 przy anulowaniu umowy, jeśli rozmowa zapoznawcza już się odbyła.

€ 250,00 przy anulowaniu umowy, jeśli rozmowa zapoznawcza już się odbyła

6.4 W przypadku rezygnacji z opieki po porodzie zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów całego zaplanowanego świadczenia.

Artukuł 7. Siła wyższa

7.1 W przypadku działania siły wyższej (zdarzenie pochodzące z zewnątrz, które ma charakter nadzwyczajny – nie da się go przewidzieć, a jego skutkom nie można zapobiec), np. wojna, zakłócenia ruchu drogowego, strajk, blokada, przerwa w funkcjonowaniu firm, pożar czy powódź, przez co usługodawca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań w rozsądnym terminie, strony mają prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej bez interwencji sądowej i bez obowiązku zapłaty odszkodowania.
7.2. KAJTEK Polski Kraamzorg zastrzega sobie prawo w przypadku działania siły wyższej do ograniczenia świadczenia opieki poporodowej do 3 godzin dziennie.
7.3 KAJTEK Polski Kraamzorg nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, jeśli przez ww. okoliczności nie jest w stanie zapewnić klientowi uzgodnionej liczby godzin opieki poporodowej.

Artykuł 8. Zakończenie realizacji opieki poporodowej.

8.1 W przypadkach, gdy:
a. sytuacja w miejscu świadczenia opieki nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy opiekuna(ki) poporodowej
b. opiekun(ka) doświadcza w miejscu realizowania opieki molestowania seksualnego, przemocy, agresji lub dyskryminacji
c. opiekun(ka) jest świadkiem używania narkotyków w jakiejkolwiek formie; KAJTEK Polski Kraamzorg zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia opieki poporodowej ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego ostrzeżenia czy powiadomienia. W takich przypadkach koszty zamówionych godzin opieki muszą zostać w pełni opłacone przez zleceniodawcę.
8.2 Po powiadomieniu o zaistniałej sytuacji usługodawca wszczyna postępowanie wyjaśniające. Jeśli klient w sytuacji opisanej w podpunkcie a. dokona właściwych zmian, opieka poporodowa może być kontynuowana.
8.3 Jeżeli w czasie trwania umowy zmienią się okoliczności, zleceniodawca oraz KAJTEK Polski Kraamzorg konsultują się w celu dostosowania umowy do zmienionych okoliczności. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do rozwiązania umowy, w przypadku gdy nie zgadza się z propozycjami zmian w umowie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w tym wypadku przez zleceniodawcę.

Artykuł 9. Odpowiedzialność

9.1 KAJTEK Polski Kraamzorg nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w stosunku do klienta, które zostały spowodowane przez świadczeniodawcę, chyba że powstały one w skutek umyślnego, zamierzonego, rażącego niedbalstwa lub winy opiekuna(ki).
9.2 Klient zwalnia usługodawcę od odpowiedzialności wobec osób trzecich. W żadnym wypadku KAJTEK Polski Kraamzorg nie jest zobowiązany do wypłacenia większej kwoty odszkodowania niż kwota zawierająca się w umowie z ubezpieczycielem w przypadku wyrządzenia szkody. W przypadku nastąpienia szkody uwzględnionej w polisie ubezpieczeniowej klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 50 euro z tytułu własnego ryzyka.
9.3 KAJTEK Polski Kraamzorg nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z tym, że nie może wypełnić swoich obowiązków z przyczyn niezależnych.
9.4 KAJTEK Polski Kraamzorg nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z używaniem przez opiekuna(kę) środków transportu należących do klienta lub własnych na rzecz klienta.

Artykuł 10. Faktury

10.1 Zleceniodawca lub klient są zobowiązani do zapłacenia na rzecz odbiorców wymienionych w fakturze kwoty podanej na fakturze w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto podane na fakturze.
10.2 W wypadku opóźnienia zapłaty klient lub zleceniodawca podlega zawieszeniu. W takim przypadku KAJTEK Polski Kraamzorg zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia opieki.
10.3 W przypadku, gdy klient lub zleceniodawca jest zawieszony, zobowiązany jest do pokrycia na rzecz KAJTEK Polski Kraamzorg wszelkich ewentualnych kosztów sądowych i pozasądowych. Koszta pozasądowe wynoszą przynajmniej 15% niezapłaconej kwoty (minimum 150 euro).

Artykuł 11. Ochrona danych osobowych

11.1 W imieniu każdego klienta tworzona jest dokumentacja dotycząca świadczenia opieki w domu klienta. Po zakończeniu świadczenia usług opiekuńczych dokumentacja ta pozostaje u zleceniodawcy.
11.2 Część w.w. dokumentacji pozostaje jako kopia w posiadaniu KAJTEK Polski Kraamzorg i jest przechowywana przez siedem lat. Może być ona udostępniona klientowi na zasadach zgodnych z polityką ochrony danych osobowych stosowaną przez KAJTEK Polski Kraamzorg.
11.3 W szczególnych sytuacjach zasady prywatności mogą zostać dostosowane do potrzeb klienta.

Artykuł 12. Akcje promocyjne

12.1 Warunkiem udziału we wszelkich akcjach promocyjnych KAJTEK Polski Kraamzorg jest faktyczne świadczenie opieki poporodowej w pełnym wymiarze godzin, o ile organizator akcji nie postanowi inaczej.

12.2 Jeżeli  z jakichkolwiek względów nie dojdzie do realizacji świadczenia opieki poporodowej, KAJTEK Polski Kraamzorg ma prawo do rezygnacji z akcji promocyjnej.

Artykuł 13. Zażalenia

13.1 W wypadku złożenia zażalenia, pierwszym krokiem jest próba osiagnięcia satysfakcjonującego obie strony rozwiązania poprzez nawiązanie mediacji. Zleceniodawca może wesprzeć się obecnością wybranego przez siebie doradcy. Opcjonalnie członek zarządu KAJTEK Polski Kraamzorg może pełnić funkcję pośrednika w sporze.

* Wypełniając formularz zgłoszeniowy zgadzasz się z ogólnymi warunkami umowy.