Algemene voorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden en condities

Artikel 1. Definities
Zorgaanbieder: YsaCare Kraamzorg
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan YsaCare kraamzorg opdracht geeft tot het uitvoeren en doen uitvoeren van kraamzorg.
Zorgverlener: De medewerker die door of namens YsaCare  kraamzorg uitvoert.
Kraamzorg: Onder kraamzorg wordt mede verstaan; prenataal advies, bevallingsassistentie, begeleiding en verzorging moeder en kind, indicatiestelling.
Cliënt: De natuurlijke persoon bij wie de kraamzorg feitelijk wordt uitgevoerd.

 Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1  Deze algemene voorwaarden en condities zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die betrekking hebben op het verlenen van kraamzorg, zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen tussen YsaCare kraamzorg. en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger(s) en op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van YsaCare kraamzorg. en opdrachtgever.
2.2  De toepasselijk van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk gesloten, tenzij deze door YsaCare kraamzorg. schriftelijk zijn aanvaard..

Artikel 3. Totstandkoming zorgovereenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat YsaCare kraamzorg de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd, dan wel dat het callcenter van de verzekeringsmaatschappij c.q.

Artikel 4. Tarieven
4.1De kosten voor de verschillende werkzaamheden van YsaCare kraamzorg zijn opgebouwd uit verschillende uurtarieven, welke worden vastgesteld op basis van daarvoor geldende wettelijke regelingen.4.2 Door YsaCare kraamzorg worden de volgende werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht: de inschrijving, de intake, assistentie bij de bevalling en de uren voor zorgverlening

Artikel 5. Selectie zorgverleners
5.1 Zorgverlening vindt conform CAO Thuiszorg plaats. De Zorgverlening vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de zorgbehoefte.
5.2 YsaCare kraamzorg is gerechtigd bij de zorgverlening in voorkomende gevallen ook stagiaires of leerlingen in te zetten, met begeleiding.
5.3 Indien de kraamzorg niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever daarvan YsaCare kraamzorg, onverwijld in kennis te stellen. YsaCare kraamzorg Baby  zal middels een evaluatiegesprek tussen cliënt of opdrachtgever, YsaCare kraamzorgen de zorgverlener trachten tot een oplossing te komen. Het overeengekomen tarief blijft verschuldigd. YsaCare kraamzorg is niet aansprakelijk wanneer de zorgverlener niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten. 

Artikel 6. Annulering van kraamzorg
6.1 Annulering van aangevraagde kraamzorg kan slechts  plaatsvinden per aangetekend schrijven.
6.2 Annulering van aangevraagde kraamzorg voor de bevalling wordt geaccepteerd indien deze geschiedt op een door de arts schriftelijk bevestigde medicatie. Het inschrijfgeld en de kosten van de intake blijven verschuldigd.
6.3 Wanneer er bij annulering van de zorg geen sprake is van een medische indicatie is de opdrachtgever een bedrag van € 250,00 annuleringskosten verschuldigd, naast het door het CTG vastgestelde tarief voor inschrijfkosten en intake-kosten.
6.4 Bij annulering na de bevalling is de opdrachtgever de kosten voor de geplande zorg verschuldigd.

Artikel 7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan, binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand en overstroming,  waardoor de zorgaanbieder niet in staat is haar verplichtingen binnen redelijke termijn na te komen, hebben de partijen het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
7.2 YsaCare kraamzorg behoudt zich het recht om in geval van overmacht de zorg te reduceren naar 3 uur per dag.
7.3 YsaCare kraamzorg is nimmer gehouden aan de wederpartij enige schadevergoeding te betalen indien zij door welke omstandigheid dan ook niet in staat is om de cliënt het overeengekomen aantal uren kraamzorg te verlenen.

Artikel 8. Beëindiging uitvoering kraamzorg
8.1 In de gevallen dat:
a. de (thuis)situatie bij de cliënt niet voldoet aan de Arbo-richtlijnen;
b. een zorgverlener bij of door de cliënt wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten, geweld, agressie of discriminatie;
c. een zorgverlener bij of door de cliënt geconfronteerd wordt met drugsgebruik, in welke vorm dan ook; is YsaCare kraamzorg gerechtigd de uitvoering van de zorgverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. In die gevallen blijven de kosten van aangevraagde en gereserveerde zorguren onverminderd verschuldigd.
8.2 YsaCare kraamzorg zal na melding direct een onderzoek instellen. Zodrade cliënt in het geval bedoeld in het voorgaande lid onder a. de situatie naar genoegen van YsaCare kraamzorg tijdig alsnog in overeenstemming brengt met de richtlijnen kan de uitvoering van de zorgverlening worden hervat.
8.3 Indien de omstandigheden zich gedurende de overeenkomst wijzigen, zullen opdrachtgever en YsaCare kraamzorg. overleg plegen teneinde de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. YsaCare kraamzorg behoudt zich in dat geval het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, in geval zij niet aan de in de overeenkomst voorgestelde wijzigingen kan voldoen. YsaCare kraamzorg. is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever als gevolg daarvan zou lijden

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 YsaCare kraamzorg is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die door een zorgverlener is veroorzaakt, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet gelijk te stellen grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de zorgverlener.
9.2 Opdrachtgever vrijwaart YsaCare kraamzorg tegen aansprakelijkheid jegens derden. In geen geval is YsaCare kraamzorg gehouden om aan de opdrachtgever een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering die YsaCare kraamzorg in het desbetreffende geval van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt. In het geval van een verzekerde schade blijft het eigen risico van € 125,00 per schadegeval voor rekening van de cliënt.
9.3 Met name ook sluit YsaCare kraamzorg iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door de opdrachtgever wordt geleden in verband met het feit dat YsaCare kraamzorg door welke oorzaak dan ook niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
9.4 Alle aansprakelijkheid van YsaCare kraamzorg en de zorgverlener wordt uitgesloten voor schade die ontstaat terwijl de zorgverlener gebruik maakt van een vervoermiddel van de cliënt of van een eigen vervoermiddel ten behoeve van de cliënt.

Artikel 10. Facturering
10.1 Cliënt of opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan de op de facturen vermelde bank-/gironummers, ten gunste van de op de factuur vermelde begunstigden betalen.
10.2 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de cliënt of opdrachtgever in verzuim. Cliënt of opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen van de factuur, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald
10.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is YsaCare kraamzorg gerechtigd om de zorgverlening op te schorten.
10.4 Indien de cliënt of opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever verplicht de door YsaCare kraamzorg gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 150,00

Artikel 11. Zorgdossier  en privacy
11.1 Ten behoeve van elke cliënt wordt een zorgdossier aangelegd, welk dossier gedurende de zorgverlening periode bij de cliënt thuis aanwezig is. Na afloop van de zorgverlening blijft dit dossier bij de opdrachtgever achter.
11.2 Een deel van het zorgdossier wordt in kopie door YsaCare kraamzorg bewaard. Dit dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard en kan overeenkomstig de bepalingen van het door YsaCare kraamzorg gehanteerde privacyreglement door de cliënt worden opgevraagd.
11.3 Het privacyreglement kan door de opdrachtgever desgewenst bij YsaCare kraamzorg worden opgevraagd.

Artikel 12. Klachtenprocedure
12.1 Indien een cliënt of opdrachtgever een klacht heeft wendt deze zich bij voorkeur eerst tot degene tegen wie de klacht zich richt om te trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen. De klager kan zich hierbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van zijn keuze. Desgewenst kan een leidinggevende functionaris YsaCare kraamzorg bemiddelen.

*Bij inschrijving gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden.